บทความ
 อวกาศ
 พลังงาน
 อิเล็กทรอนิกส์
 ทฤษฏีสัมพัทธภาพ
 ไครโอเจนิกส์
 เฮลิคอปเตอร์
 เกียร์อัตโนมัติ
 โทรศัพท์มือถือ
 ยาง
 รถไฟความเร็วสูง
 คลัตช์ และกระปุกเกียร์ธรรมดา
 เจ็ทแพ็ค
 แผ่นดินไหว
 คู่มือ ต้องรอด
 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
 ดาวเทียม
 เชื่อมโลหะใต้น้ำ
 กังหันลมผลิตไฟฟ้า
 เครื่องยนต์ดีเซล
 เครื่องยนต์เบนซิน
 คัมภีร์สงครามซุนวู ฉบับเข้าใจง่าย
 โลหะ
 ฟิสิกส์
 ปัญหาพระยามิลินท์
 ยานยนต์สมัยใหม่
 แมคาทรอนิกส์
 เครื่องกล 6 แกน
 เครื่องยนต์เจ็ท
 หุ่นยนต์
 สินค้า ผลงาน
 เขียนแบบ
 ออกแบบ คำนวณ
 วางโครงการ
 งานโลหะ
 อุปกรณ์
 เครื่องกล
วันนี้ 752
เมื่อวาน 550
สัปดาห์นี้ 752
สัปดาห์ก่อน 5,464
เดือนนี้ 7,713
เดือนก่อน 29,132
ทั้งหมด 821,769
  Your IP :52.91.90.122

ปัญหาที่ ๖ อากาศ

 

      พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า “ดูก่อนพระนาคเสน ผู้ปฏิบัติต้องถือองค์ ๕ แห่งอากาศนั้น เป็นไฉน”

 

 

รูปท้องฟ้าอากาศ

 

 

      พระนาคเสนทูลตอบว่า “ขอถวายพระพร ธรรมดาอากาศ

 

      ๑. ใคร ๆ จะถือไว้ไม่ได้

      ๒. เป็นที่สัญจรแห่หมู่ฤษีมุนี และสกุณชาติทั้งหลาย

      ๓. เป็นฐานแห่งความสะดุ้ง

      ๔. ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณ

      ๕. เป็นที่ ๆ ไม่ติดไม่ข้อง

 

      ขอถวายพระพร ผู้ปฏิบัติพึงทรงคุณสมบัติเช่นเดียวกับอากาศนี้ คือพึงเป็นผู้

 

      ๑. อันกิเลสไม่พึงรัดรึงโดยประการทั้งปวง

      ๒. ปล่อยใจให้สัญจรไปในสังขารทั้งหลายโดยมนสิการว่า

ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา

      ๓. ต้องหวาดกลัวต่อการปฏิสนธิ

      ๔. ต้องมีศีลเรียบร้อยหมดจดไม่สิ้นสุด มีญาณแก่กล้าหาประมาณมิได้

      ๕. ไม่ติดไม่ข้องอยู่ในตระกูลในหมู่คณะในอิฏฐารมณ์ทั้งปวง

 

ดุจพุทธภาษิตที่ตรัสสอนพระราหุลว่า อากาศไม่ได้ตั้งอยู่เฉพาะในที่ไร ๆ ฉันใด จงเจริญภาวนาเสมอด้วยอากาศ ฉันนั้น

 

เพราะว่าเมื่อเจริญได้เช่นนั้น ผัสสะทั้งปวงย่อมครอบงำจิตไม่ได้”

 

      พระเจ้ามิลินท์ตรัสว่า “เธอฉลาดว่า”

 

 

 

ปัญหาที่ ๗ พระจันทร์

 

      พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า “ดูก่อนพระนาคเสน ผู้ปฏิบัติพึงถือองค์ ๕ แห่งพระจันทร์นั้น เป็นไฉน”

 

 

รูปพระจันทร์

 

 

      พระนาคเสนทูลตอบว่า “ขอถวายพระพร พระจันทร์

 

      ๑. ย่อมส่องแสงสว่างในศุกลปักษ์ขึ้นทุกที ๆ

      ๒. เป็นนักษัตรใหญ่ยิ่งอย่างหนึ่ง

      ๓. ย่อมฉายรัศมีในเวลากลางคืน

      ๔. มีวิมานเป็นธง

      ๕. ชาวโลกย่อมปรารถนาให้ส่องแสงฉายรัศมีอยู่เนืองนิตย์

 

      ขอถวายพระพร ผู้ปฏิบัติต้องทรงคุณสมบัติเช่นเดียวกับองค์แห่งพระจันทร์นี่แล คือ

 

      ๑. ต้องเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นในกุศลธรรมทั้งหลาย

      ๒. ต้องมีฉันทะความพอใจ เป็นใหญ่เป็นประธาน

      ๓. ต้องเป็นผู้สงัดเงียบ

      ๔. ต้องเป็นผู้มีศีลเป็นธง

      ๕. เมื่อตระกูลเขาอาราธนาก็เข้าไปสู่ตระกูลตามปรารถนา

 

ดุจพุทธภาษิตในสังยุตตนิกายว่า ภิกษุทั้งหลายจงเข้าไปสู่ตระกูลเหมือนพระจันทร์ อย่าคะนองกายอย่าคะนองจิต เป็นคนใหม่ในตระกูลเป็นนิตย์”

 

      พระเจ้ามิลินท์ตรัสว่า “ชอบละ”

 

 

Share on Facebook
 
Google

WWW
http://www.thummech.com/
ฟังเพลงออนไลน์ คลิกเลย
 
Copyright © 2013-2015 Thummech All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus 
คนธรรมดามีความรู้คือคนฉลาด คนฉลาดมีความเข้าใจคือคนธรรมดา